Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

Thân chuyển
 Bạn tôi gửi đến cho tôi một tài liệu mà tôi thấy là hết sức hữu ích: 
đó là một KHO SÁCH XƯA. Bộ tư liệu nầy gồm có nhiều sách giá trị lịch sử rất cao và thuộc loại quí hiếm, 
như các quyển " AN NAM CHÍ LƯỢC ", " ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ ",... 
nên tôi  xin  chuyển đến anh chị và các bạn. để cùng nhau lưu trữ tài liệu lịch sử cho mai sau; 
và nếu ai thích thì có thể in ra từ từ mà đọc trong lúc rỗi rãnh làm cho mình ôn lại kiến thức và hiểu thêm những gì trong lịch sử mà mình đã quên hay chưa hiểu;
cùng làm nguồn tài liệu để truyền dạy lại cho các cháu nhỏ giúp bọn trẻ  không quên lịch sử Việt Nam.
 
Bấm ngay chữ " Sách Xưa " thì lần lượt sẽ có các bộ sách hiện lên.
 
Sau cùng tôi xin cám ơn bạn tôi ,và người đã có công đưa kho sách nầy lên mạng điện toán.
H. Đạo