Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

CÚNG CƠM Quý Hòa Thượng

CHÍ TÂM BÁI THỈNH

– Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HÒA giác linh (3 lễ).

– Chùa Ấn Quang Tôn sư Hòa-thượng THIỆN HOA giác linh (3 lễ).

– Phương Liên xã Tôn sư Hòa-thượng THIỀN TÂM giác linh (3 lễ).

– Phó pháp Tôn sư TUỆ NHUẬN giác linh (3 lễ).

– Chùa Thanh Xuân Tôn sư Hòa-thượng Ni TỊNH UYỂN giác linh (3 lễ).

– Chùa Linh Quang Tôn sư Hòa-thượng Ni ĐÀM TIẾN giác linh (3 lễ).

– Chùa Liên Hoa Cố Tỳ-kheo-ni TUỆ KHOÁT, ĐÀM TỪ, DIỆU HUẤN giác linh(3 lễ).

– Cố Tỳ-kheo-ni DIỆU HÒA, NHƯ NGUYỆÂN, PHÁP CHÂU giác linh (3 lễ).

– Thức xoa ma na MINH KIẾN giác linh (3 lễ).

– Sadini THIỆN MINH, HẠNH TU, DIỆU BẢO giác linh (3 lễ).

– Sadini KIM QUANG, DIỆU NHÃ, HUỆ THỌ giác linh (3 lễ).

– Sadini NGUYÊN ĐANG, DIỆU QUỲNH, DIỆU HIỀN giác linh (3 lễ).

– Sadini MINH THÀNH, TỊNH HÒA, TUỆ CHIẾU giác linh (3 lễ).

Quỳ đọc : Ngưỡng cầu giác linh chư tôn Hòa-thượng, tánh hải lặng trong, đèn tuệ sáng chiếu, dự hải hội liên trì, ngự trai tiệc cơm thơm, tự tại ứng chân, thấy nghe không ngại, thần thông tự tại giáng lai đạo tràng, quang minh biến chiếu, nhiếp thủ chúng con xót thương phù hộ, khiến được thành tựu Bồ-đề nguyện hạnh.

Khắp nguyện Tăng Ni Phật tử Việt Nam, thấm nhuần mưa pháp, muôn tội tiêu tan, bốn mùa an vui, chánh pháp lưu truyền, Phật nhật quang huy. Âm dương đồng lợi, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

– Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tiền hiền hậu bối liệt vị Tổ sư (3 lễ).

Huệ Hải đọc : Có sanh có diệt, chư Hòa-thượng nay thị tịch Niết-bàn. Sắc tức thị không, huyễn chất đâu còn mãi mãi. Bao nhiêu năm hành đạo, nay lên đường về cảnh Niết-bàn. Duy tâm lạc quốc phổ biến mười phương. Tự tánh Di Đà viên dung một trí. Sáng quang chói lọi, phản vọng quy chân, trực hạ bội trần hợp giác.

Ngưỡng lao đại chúng chuyển thân bái thỉnh kiền thành thượng hương.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Bảo Tâm đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Năm ấm chưa thoát, khó trốn bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Thuận thế gian thị hiện vô thường, nay trở về báo địa diệu cực trang nghiêm. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện ngôi cao thượng phẩm quả chứng nhị nghiêm. Ngộ sắc không chẳng phải sắc không. Rõ sanh diệt thật không sanh diệt.

Thành tâm sơ thỉnh, phục vong lai lâm. Chúng con kiền thành dâng hương bái thỉnh.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Huệ Hải đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Từ dung lặng lẽ biến tan mà lời Thầy dạy còn vang nơi này. Chúng con phấn khởi chốn chân thừa. Cùng nhau trang nghiêm con đường giác tỉnh. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện mở khai bảo tạng, gắng phá vô minh, đưa chúng con về Vô-thượng Bồ-đề.

Nhất tâm tái thỉnh, phục vọng lai lâm. Chúng con kiền thành dâng hương bái thỉnh.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Dâng hương :

Bảo Tâm đọc : Nhất tâm phụng thỉnh:

Thân chẳng phải cây Bồ-đề,

Tâm chẳng phải đài gương sáng,

Xưa nay không một vật

Chỗ nào vướng trần ai.

Tôn sư ngôi ở lục hòa. Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, năm đức tỏa hương thơm ngát. Tư lương công đức phụng vì Hòa-thượng… giác linh.

Duy nguyện ngã pháp đốn không, diệu dụng thần thông vô quải ngại. Mười thân đầy đủ, đất tịnh cõi uế nhậm ngao du.

Ba lần chúng con đầu thành cung thỉnh, phục vọng lai lâm.

Chúng hòa : Hương hoa thỉnh.

Huệ Hải đọc : Tam thỉnh giác linh đã giáng lâm, thọ nhận hương hoa kính cúng dường.

Diệu Mỹ : Tiến trà, rót trà, dâng trà (3 lạy).

Chúng hòa : Nam mô Diễn Kinh Văn Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

Huệ Hải tiếp :

Danh thơm muôn thuở Triệu Châu trà

Hương ngát, nước trong, làn hổ phách.

Từ quang khó thấu, đức hóa không lường

Linh giác Tôn sư chứng tâm thành.

Diệu Mỹ : Tiến cơm, xới cơm, dâng cơm (3 lạy).

Chúng hòa : Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

Huệ Hải tiếp : Tín căn nhất niệm, linh giác văn tri, ngưỡng mong cảm ứng. Đủ có sớ văn cẩn y tuyên đọc.

Bảo Tâm đọc :

SỚ VĂN

Mây sớm mưa chiều, dòng sông nước chảy mang mang. Một chiếc thuyền đưa chúng sanh lên bờ kia, nay không còn nữa. Đèn thiền, trăng tuệ, dạ đài vắng tịch.

THIẾT NIỆM

Bổn Sư thoát lồng ba cõi, trở về đất tịnh. Vì đã tỉnh mộng huyễn hữu vi. Một đời chăm tu thắng nhân vô lậu.

Hôm nay, Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, thôn Phú An, tịnh viện Hương Sen, phụng Phật cúng dường, báo ân Tôn Sư sự. Hiếu đồ chúng con tâm thành đảnh lễ mười phương Tam-bảo, cung vì Tôn sư… giác linh.

Di ảnh huyễn tượng bày suông trên án. Gậy tích trượng luống chống trước linh đường. Tưởng dung nghi, cùng nhau rơi lệ. Nhớ tâm từ bi như còn phảng phất. Cảm thâm hậu đức thấm nhuần đại chúng Phú An. Việt Nam toàn quốc khắc ghi ân sâu pháp nhũ.

Hôm nay ngày 6 tháng 2 năm Quý Dậu, chúng con đảnh lễ kính dâng trai soạn. Vạn bái đức hùng tôn, tụng diệu điển tam thừa, niệm Phật A Di Đà vô thượng pháp vương.

Cung duy ngàn Phật rủ soi, tiếp dẫn Tôn sư đạt liên cung thượng phẩm, ngự cảnh An Dưỡng quê hương, phước tuệ nghiêm thân, ấn Tổ lưu truyền, đèn Phật sáng trưng mãi mãi.

Tấc dạ đan thành thống thiết, đệ tử chúng con khấu đầu đảnh lễ trăm bái thượng sớ.

– Đốt sớ.

– Đại chúng tụng chú vãng sanh.

– Diệu Khiết, Thiện Đức chuông trống Bát Nhã.

Huệ Hải phục nguyện :

Gương tuệ sáng vô biên

Hương đức thơm ngào ngạt

Rừng Bồ-đề bát ngát

Hoa giác ý nở tươi.

Trong biển giác tánh đãng phiêu một mảnh trần lao.

Đèn giác ngộ lung linh

Hương trầm một đỉnh

Phụng tống vân trình

Thỉnh quy Tịnh-độ.

Đại chúng đồng tụng :

Tiêu dao chân thế giới,

Khoái lạc bảo liên đài,

Chắp tay trước Thế Tôn,

Được Như Lai thọ ký.

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Những điều huyền diệu xuất hiện kể từ ngày viên tịch đến những tuần thất sau đó liên tiếp xảy ra. Phật Pháp vô biên.

Kính lễ Khánh Tuế lần thứ 83 Sư Bà Hải Triều Âm

Lên non nghe sóng Hải Triều

Suối in bóng núi chuông chiều nhẹ rơi

Đầu nguồn suốt thấu biển khơi

Dấu chân hành đạo độ đời trầm luân

CHIÊU HỒN CA

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,

Toát hơi may lạnh ngắt xương khô.

Não người thay buổi chiều thu!

Ngàn lau bạc trắng, lá ngô đồng vàng.

Hàng bạch dương bóng chiều man mác,

Lá chuối xanh hiu hắt mưa sa.

Bầu trời ảm đạm mây qua,

Cõi dương còn thế, nữa là cõi âm!

Đêm dằng dặc tối tăm trời đất

Hồn linh thiêng phảng phất u minh

Thương thay mười loại chúng sanh,

Cô hồn mờ mịt lênh đênh vật vờ!

Hương khói đã không nơi nương tựa

Phận chiếc đơn lần lữa đêm đêm.

Còn chi ai khá ai hèn,

Còn chi mà nói kẻ tài người ngu.

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát

Nước tịnh bình nhỏ giọt dương chi.

Ngưỡng mong Phật lực từ bi,

Giải oan cứu khổ rước về Tây phương.

Nào những bậc tính đường kiêu hãnh

Chí những toan vác gánh non sông.

Nhớ khi đương thuở cậy hùng

Ngày nay thế khuất, vận cùng, thật đau!

Ai ngờ đâu bão bùng một phút

Bỗng thấy mình thành đứa hèn ngu!

Vinh hoa gánh nặng oán thù

Máu tươi lai láng, thịt xương rã rời.

Phách vía đành lạc loài nheo nhóc

Quỷ không đầu oan khóc trong sương.

Đã hay thành bại là thường,

Mà u hồn biết bao giờ cho tan!

Nào những bậc màn loan trướng phụng

Những cậy mình cung quế hằng nga.

Một phen thay đổi sơn hà,

Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu ?

Cuộc đời xuôi như dòng nước chảy

Ôi thôi đành trâm gãy, bình tan!

Khi xưa đông đúc vui cười,

Ngày nay nhắm mắt không người nhặt xương.

Thảm thiết nỗi không hương không khói

Ngẩn ngơ sầu trong bóng ngàn sim!

Nào những bậc mũ cao áo rộng

Ngòi bút son phác bức phù vân!

Sách kinh chất cả rương đầy,

Đêm đêm thơ phú, ngày ngày văn chương.

Thịnh mãn lắm, ghét ganh càng lắm

Chung quy còn để nấm mồ xanh.

Người thân đã vắng sau vắng trước

Biết lấy ai bát nước nén hương

Cô hồn thất thểu bên đường,

Không duyên đâu dễ tìm phương khỏi nàn.

Nào những bậc bày binh bố trận

Rắp đem thân cướp ấn Nguyên Nhung.

Gió mưa sấm sét đùng đùng,

Rải thây trăm họ, làm công một người.

Cũng có kẻ mắc vào khóa lính,

Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan

Nước khe cơm vắt gian nan,

Dãi dầu nghìn dặm, lầm than một đời.

Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,

Trải tháng ngày hành khất ngược xuôi.

Thương thay cũng một kiếp người,

Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan.

Cũng có kẻ thân tù ở ngục,

Chết nương nhờ chiếu rách một manh.

Mảnh xương vùi dập góc thành,

Kiếp nào cởi được oan tình, tỉnh ra!

Kìa những trẻ hãy còn tấm bé,

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha.

Những người gieo giếng, thắt dây,

Nước trôi, lửa cháy, sa cây, gẫy cành.

Người thì mắc sơn tinh thủy quái,

Các nạn tai, biển thẳm, núi sâu.

Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau,

Hồn mê phách lạc nơi đâu nương nhờ?

Này hỡi hỡi mười loại chúng sanh!

Gái trai già trẻ thỉnh vào nghe kinh.

Kiếp phù du như hình bóng ảnh,

Sách dạy rằng vạn cảnh là không.

Ai ơi lấy Phật làm lòng,

Tự nhiên siêu thoát khỏi vòng trầm luân.

Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo,

Của có chi bát nước nén nhang,

Gọi là kết chút duyên vàng,

Linh kỳ một lá dẫn đàng chúng sanh.

Ai đến đây dưới trên ngồi lại,

Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu.

Phép thiêng biến ít thành nhiều,

Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh.

Phật hữu tình từ bi phổ độ,

Chớ ngại rằng có có, không không.

Ma ha Bát Nhã ba la mật đa.

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.

Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài.

Cảm niệm

Đồng tâm Pháp lữ Ni trưởng Giác linh

Dược Sư Thiền tự Lâm Đồng thị tịch.

Đông Tây Nam Bắc chị em nhắc nhở “Thầy đã 70 tuổi rồi, cho chúng con tiểu sử.

CẢNH SÁCH

THỨC CHÚNG KHUYA (3g30’)

Muôn tiếng chìm lặng rồi,

Canh ba trống đổ hồi.

Quốc kêu tiếng tha thiết

Mộng bướm còn miệt mài.

Kiến đục trong cây hòe

Cá ngoi mặt nước bơi.

Không hay xem trăng thật

Chỉ đắm đóa hoa cười.

Lạc nhà xa ngàn dặm

Còn ham giấc ngủ hoài.

Không biết thân này ảo

Mê man trọn một đời.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

TIỂU THỰC (5g30’)

Đời mộng ảo chuông chùa cảnh tỉnh

Chuông chí tôn vang khắp nhà nhà.

Còn ham giấc ngủ ngon mài miệt

Chẳng quản vầng đông ánh chói lòa.

Dằng dặc đêm dài còn có sáng

Mịt mờ lối quỷ khó lần ra.

Nay không gắng gỏi tu hành đạo

Ngày khác làm sao thấy Phật đà.

– Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

HỌC SÁNG (8g)

Đêm tối vừa lui sáng

Mặt trời dần chiếu ra.

Âm thầm tóc xanh bạc

Má hồng đổi dần dà.

Chẳng biết tuổi xuân ngắn

Còn tranh quả nghiệp mà.

Thân như băng gặp nắng

Mệnh đèn trước gió to.

Chớ làm khách trọ mãi

Sớm lo trở về nhà.

– Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

NGỌ TRAI (10g45’)

Chớp mắt mặt trời đã rạng đông

Quay đầu vầng nhật tại không trung.

Chỉ ham giấc điệp say sưa mãi

Nào biết hòe cao bóng chuyển vòng.

Phút chốc hoa tươi đã rủ úa

Quẩn quanh mệnh nấm thịnh liền vong.

Ai ơi! Sao chẳng hồi tâm lại

Tự khổ đường mê mãi ruổi rong.

– Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

THỨC CHÚNG TRƯA (14g)

Sanh ra làm tớ cho hình thể,

Già đến tám mươi trí hôn mê,

Bệnh xâm tứ đại đau khôn nhẫn,

Chết xuống ba đường nghiệp nặng nề,

Gặp gỡ ghét hờn vô cùng hận,

Ái ân khôn xiết khổ biệt ly,

Muốn cầu chẳng được thêm phiền muộn,

Ngũ ấm lẫy lừng cháy thật ghê.

– Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

HỌC CHIỀU (14g30’)

Bóng ngả vườn dâu tối

Non tây trời đã chìm.

Ngày tháng khó cầm lại

Già bệnh dễ đến tìm.

Giờ chết luyến chẳng được

Kỳ hẹn ai thể ghìm.

Các ngươi mở to mắt

Mê tan chớ để tâm.

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

NGỒI TĨNH TỐI (19g)

Mặt trời vừa lặn tối nhá nhem

Bối rối đường đi lại tối thêm.

Đốt đuốc chăm lo nhà người rạng

Đèn nhà mình sao chẳng tự xem.

Quạ lửa non tây đã chìm hẳn

Biển đông lấp lánh ánh cung thiềm.

Sanh tử thay đổi tuần hoàn mãi

Tam-bảo quay về hết cảnh đêm.

– Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

LÂM THỤY (21g)

Cảnh thế tối mịt mờ

Ai người tiếc ngày giờ.

Chỉ hay theo ý ngựa

Đã dừng tâm vượn chưa ?

Mặt trời mọc rồi lặn

Thân nổi chìm đấy mà.

Già đến khôn với ngu

Chết đi nay như xưa.

Tránh sao được vô thường

Trốn đâu đại hạn kia.

Ai nấy làm đạo chánh

Chớ lạc lối tà tâm.

– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Nam mô A Di Đà Phật (10 lần).

ĐẠI BI – BÁT NHÃ

ĐỨNG – TÁN

Đảnh lễ Quán Âm đại bi chủ

Nguyện lực hồng thâm, tướng hảo thân,

Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì.

Nghìn mắt quang minh khắp biến chiếu.

Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,

Trong tâm vô vi khởi bi tâm,

Sớm khiến mãn nguyện mọi hy cầu,

Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.

Long thiên thánh chúng đồng từ hộ.

Ngàn trăm tam muội đốn huân tu

Thọ trì, thân chính là quang minh tràng!

Thọ trì, tâm chính là thần thông tạng!

Tẩy rửa trần lao, nguyện như biển,

Siêu chứng Bồ-đề, phương tiện môn.

Con nay xưng tụng, thệ quy y

Chỗ nguyện theo tâm ắt viên mãn.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

 

Sư bà Hải Triều Âm là tấm gương sáng của một bậc Trưởng lão Ni, hết lòng tôn kính Phật - Pháp - Tăng, gặp bất cứ hình tượng Phật nào Sư bà đều thành kính đảnh lễ.

Thần thức lên miền An Dưỡng,
Nghiệp chướng bỏ lại trần lao.
Hoa khai chín phẩm sen vàng,
Phật rủ nhất thừa thọ ký.

Dưới đây là bài kệ do Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh viết để xưng tán công hạnh của Sư bà Hải Triều Âm, một vị chân tu mà trong nước ai cũng thương kính.

“ Một mai thân xác tiêu tan,
  Đạo phong lưu lại thế gian muôn đời,
  Pháp thân lồng lộng sáng ngời,
  Sắc son pháp giới, rạng ngời chân như.”

Pháp thoại