Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Trải qua hơn 60 năm trụ tích chốn Ta-bà, 46 năm tùy duyên hóa độ, Ni trưởng đã để lại một tấm gương sáng của bậc Ni tài đức vẹn toàn, xứng đáng để hàng Ni giới hậu học và môn đồ pháp quyến học tập và noi theo.

Ca tụng công hạnh của Ni trưởng, cố Hòa thượng Thích Thiện Trí (chùa Hiếu Quang) đã cảm tặng câu đối:
 “ Xiển dương pháp hóa tùy phương tiện,
  Nghiêm tịnh Tỳ-ni tác điển hình.”
Tuy rằng nhân duyên trụ thế không lâu, nhưng Ni trưởng thật sự đã để lại trong lòng sông Hương núi Ngự - Cố đô Huế những điệp khúc hay cao khiết về đức hạnh, sáng chói về trí tuệ, điệp khúc đó sẽ còn mãi theo thời gian.

Xưa chưa hề có sanh,
 Nay cũng không từng diệt,
 Bờ bên kia bước lên,
 Đài sen hương diệu khiết.
Tháp của Ni trưởng được xây về hướng Đông Bắc tại Tổ đình Trúc Lâm, di ảnh và long vị được phụng thờ gian bên hữu nơi hậu Tổ.

Sự ra đi của Ni sư để lại bao nỗi thương tiếc, Giáo hội vắng một thành viên trung kiên nhiệt thành, môn đồ pháp quyến mất đi một vị thầy khả kính.

Sự nghiệp văn học của Ni trưởng rất phong phú bao gồm nhiều thể loại: Dịch thuật - Trước tác - Thơ văn, số lượng tác phẩm khá lớn nhưng có nhiều cuốn chưa được xuất bản. 

Rồi một ngày!
 “ Thân tứ đại nhơn duyên giả hợp, 
  Luật vô thường công lệ xưa nay,
  Nương huyễn thân hóa độ khách trần, 
  Công hạnh mãn thu thần viên tịch.”

Văn chương có hạn làm sao mà diễn hết… Ôi! Một cuộc đời quảng đại, một tâm hồn bao dung như lời kinh muôn thuở:
 “ Hư không hữu tận,
  Ngã nguyện vô cùng.”

Suốt cuộc đời ngoài việc đào tạo giáo dục Ni chúng, Ni trưởng cũng không quên làm các công tác từ thiện để phục vụ trong tinh thần tích cực hỷ xả, vị tha hầu giảm bớt phần nào khổ đau và đem lại nguồn an lạc cho mọi người theo phương châm “Phục vụ chúng sanh là báo ân chư Phật”. 

Gần 60 năm, vân du hành đạo dấu chân thiền lữ dạo khắp đó đây với lòng từ bi vô hạn, hạnh vị tha vô ngã của Ni trưởng đã in sâu trong lòng Tăng Ni, Phật tử gần xa và làm rạng danh Ni lưu Thích tử. 

Kể từ nay!

            “Đèn Thiếu Thất vắng người khêu bất,
              Đỉnh Lăng Già vắng bặt pháp âm,
              Người đi lưu lại bao niềm nhớ,
              Công hạnh muôn đời mãi khắc ghi. ”

Trải qua gần bốn mươi năm nhiếp chúng ở Diệu Đức, nhờ uy tín của Ni trường cộng với đức độ cao dày của Ni trưởng nên có lúc Ni trường đông đến hàng trăm vị, 

Suốt đời dù trong hoàn cảnh nào, Ni trưởng cũng không ngừng lo việc tu hành cho đại chúng và làm kinh tế tự túc của nhà chùa như : làm nhang, làm bánh mứt, làm mây đan, làm nước tương...