Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

MỤC LỤC

Tường Trình Kết Quả

  1. Ông thầy Huế ròn Huế rặt

  2. Bóng thời gian #

  3. Bài thơ quét lá #

  4. Sư về núi #

  5. Đủ duyên theo Phật kiếp này #

  6. Thầy và trò #

  7. Gặp lại Đức Phật lần đầu tiên #

  8. Có khác gì nhau #

  9. Vài nét về các tác giả trúng giải #

Xem nội dung PDF