Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

Lá vàng rơi

Khắp phương trời

Dòng suối lạnh

Kết thành tinh

Đóa hoa khô

Ôm tựa vào cành

Cả rừng Lâm Đồng

Còn in dấu chân Kinh

Gió hết reo

Chim ngưng hót

Hàng thông đứng lặng im

Tiếng sóng triều còn đâu nữa

Sư Bà đã về phương đất giác linh.

Kính tiễn đưa Thầy, Sư Bà Hải Triều Âm