Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

Mấy ai đã bước sai đường

Say mê lầm lạc biết đường nào ra?

Bụi trần cám dỗ hồng mê

Nương theo đạo pháp để mà định tâm

Đài sen dung chứa Phật thân

Thì cầu gì nữa mà giờ chưa tu?

Thiền môn trăng sáng thường hằng

Ngón tay đã chỉ - mộng mê rối bời

Đến khi gương tỏ rạng ngời

Làu làu bổn tánh, Di Đà tại tâm

Đến khi chuyển lối rừng Thiền

Mới à lên tiếng, mới cười an vui

Từ bi chuyển, huệ tâm khai

Mặc tình thấu suốt trần gian vô thường

Thế nên phải biết ơn đời

Biết ơn giáo lý, Phật đà dạy cho

Biết ơn Tam Bảo hộ trì

Chư tôn Hòa thượng bao đời dựng xây

Biết ơn thầy tổ của mình

Đàn na tín thí ngày ngày dưỡng nuôi

Tứ ân ơn lớn hiện tiền

Phật đà chứng giám tâm thường xem tâm

Nguyên tâm bổn tánh quay về

Bảo châu tự có rày đâu đi tìm

Viên tròn công đức sâu dày

Hoa tâm tuệ giác liễu hằng thường minh.

Nam mô A Di Đà Phật.

04/03/2013

Bảo Tâm - Mỹ Hoa

Bảo Tâm Đặng Thị <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>