Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 Chiếc áo Nâu sòng

Kính tặng:

Ni Sư: Thích N Gii Hương

 

Nâu sòng cô khoác áo nhà tu

Nghiệp trần xa lánh thành nữ tu

Tìm về bên Phật nương ánh Đạo

Trau dồi đạo đức nhờ minh Sư

Văn chương, kinh pháp… bậc hiền sĩ

Tài Sắc vẹn toàn, đấng anh thư

Đạo Đời đôi ngã cô thấu triệt

Vườn tâm tịch tịnh tỏ long từ

** *

 Nâu sòng giờ cô đã Ni Sư

 ***Saigon, July-18, 2017

 Tâm-Tường .- Lê-đình-Cát