Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

15 Công Đức Tắm Phật

Vừa đản sanh chín rồng phun nước tắm

Mang an vui mát mẻ đến trần gian

Xóa khổ đau an ủi kẻ nghèo nàn

Vì chỉ rỏ mỗi tâm đều có Phật

Ta tắm Phật như giống trồng vào đất

Sẽ cho ra hoa lá quả trỉu cành

Đem niềm tin lợi ích độ quần sanh

Ta tắm Phật mười lăm (15) điều công ích

Biết hổ thẹn (1), phát tín tâm thanh tịnh (2)

Lòng dạ ngay (3), gần gủi với bạn lành (4)

Vô lậu trí (5), thấy chư Phật thiện sanh (6)

Trì Chánh pháp (7), hành theo lời Phật dạy (8)

Cothanh tịnh vãng sanh về cả thảy(9)

Được làm người tất tôn quý giàu sang(10)

Luôn niệm Phật (11) Ma chướng cũng phục hàng (12)

Hộ trì Pháp ngay trong thời Mạt Pháp (13)

Mười phương Phật gia hộ hoằng truyền Pháp (14)

Ngũ phần hương thành tựu (15) ích khôn cùng

Mừng Phật đản thế giới ngôi nhà chung

Niềm an lạc hoan ca trùm khắp cả

ADELAIDE, MỪNG PHẬT ĐẢN 2558
Viên Thành

Chú thích:

Này thiện nam tử! Nếu có chúng sanh nào mà có thể làm các sự cúng dường như thế thì sẽ thành tựu 15 loại công đức thù thắng để tự trang nghiêm thân họ:

1. Luôn biết hổ thẹn.
2. Phát tín tâm thanh tịnh.
3. Lòng dạ ngay thẳng.
4. Gần gũi bạn lành.
5. Nhập trí tuệ vô lậu.
6. Thường thấy chư Phật.
7. Luôn thọ trì Chánh Pháp.
8. Có thể thực hành theo lời dạy.
9. Tùy ý vãng sanh vào quốc độ thanh tịnh của chư Phật.

 1. Nếu sanh trong hàng người thì sẽ sinh trong gia đình tôn quý giàu sang, được mọi người cung kính, và ai thấy cũng đều hoan hỷ.
  11. Khi sanh trong chốn nhân gian thì tự nhiên sẽ luôn tưởng nhớ Phật.
  12. Bè lũ của ma quân không thể tổn hại và não loạn.
  13. Có thể hộ trì Chánh Pháp ở trong đời Mạt Pháp.
  14. Được mười phương chư Phật gia hộ.
  15. Sớm được thành tựu ngũ phần Pháp thân [giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến]."

Này thiện nam tử! Do bởi tắm tượng Phật với phương thức va nhieu loi ích như thế, nên có thể khiến các ông cùng hàng đại chúng trời người, hiện đời thọ hưởng giàu sang, an vui, không bệnh, và sống lâu. Mọi điều cầu mong, không gì là chẳng toại. Còn bạn bè thân quyến thì thảy đều an ổn. Tám nạn tiêu trừ, ra khỏi bể khổ vĩnh viễn, không thọ thân nữ, và sớm thành chánh giác.