Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Súc sanh là một trong những loài chúng sanh trú trong vũ trụ bao la này.

“Người nào đặt tâm linh cao hơn vật chất tức là đã gieo mầm hạnh phúc. Chinh phục con người bằng tâm linh tức là đã mang đến hạnh phúc. Tâm linh là một “vũ khí”. Nơi nào tâm linh mạnh, ở đó có chiến thắng và sự trường tồn”.- Hòa thượng Thích Huyền Diệu.

Còn vô vàn chuyện liên quan đến heo năm móng, ba giò báo oán hại người. Có thể những câu chuyện họ kể là thêu dệt, suy diễn, nhưng có một thực tế mà ai cũng lấy làm lạ, đó là người Khmer vùng Sóc Trăng coi loài vật này như ma quỷ hiện hình.

Do phước báo bố thí và thiền định, nên cõi trời có chánh báo và y báo tốt như cảnh vật tươi đẹp, hưởng thọ vui sướng, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài