Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

Thầy của chúng con

Kính lễ Khánh Tuế lần thứ 83 Sư Bà Hải Triều Âm

 

Lên non nghe sóng Hải Triều

Suối in bóng núi chuông chiều nhẹ rơi

Đầu nguồn suốt thấu biển khơi

Dấu chân hành đạo độ đời trầm luân

Gậy thiền quay bánh pháp luân

Liễu mềm đứng vững giữa rừng thông cao

Thầy ơi ! con lắm tự hào

Giữa rừng tăm tối có sao dẫn đường

Hải Triều Âm, nước hóa thân

Cỏ non, cổ thụ cũng cần giọt sương.

PT Quảng Từ Vân
cẩn đề