Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 Nguyên Hà, Ký giả đài Global Saigon HD Radio International,

Kính thưa Sư Phụ thanh cao,

Đã ban ruộng Phước Ân sâu đáp đền

Cho con công đức góp phần,

Ngày sau con nguyện ngàn lần hiến dâng./-

Nguyên Hà nghĩ về Ni Sư Thích Nữ GIỚI HƯƠNG : 

"Người là đóa sen hồng sớm nở,

Phật Pháp Tăng khai mở tôn thờ

GIỚI HƯƠNG tỏa khắp bến bờ,

Ngàn sau Phước báu đợi chờ không xa..."

Từ California đề tặng

Nguyên Hà.

Ký giả đài Global Saigon HD Radio International,

Dennis <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>