Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 Đức Phật dạy: “Niệm niệm lìa trần, tâm tâm xuất thế” nghĩa là chúng ta từ vô thủy kiếp đã mê đắm sắc thân bốn đại, luân chuyển chịu báo, nay được nghe học kinh Phật thì phải giác tỉnh trở về, ra khỏi thế gian khổ đau này. Chư Phật, chư tổ cảnh sách để chúng ta tỉnh mộng thế gian. Nương pháp thuyền từ qua bến sanh tử. Ngược lại, nếu cứ đi theo mê, mê càng chứa mê, nên từ khổ vào khổ. Gió cảnh thuận nghịch dậy sóng yêu ghét, khiến chúng ta càng chìm sâu trong vô minh phiền não.

Kinh Pháp Cú dạy làm ác (đen) và thiện (trắng):

“Nay buồn, đời sau buồn,

Kẻ ác hai đời buồn.

Buồn nản tự diệt mình,

Thấy việc ác mình làm”.[1]

“Nay vui, đời sau vui,

Người thiện hai đời vui,

An vui quá an vui,

Thấy việc thiện mình làm".

(Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức, Tái bản lần thứ 5: 2018)

 

[1] Dhammapala, tr. Ven. Narada Maha Thera, Maha Bodhi in Sarnath, 2000, (versse) kệ số 15.